Alaosaston säännöt

ALAOSASTON SÄÄNNÖT

SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYS RY:N POHJOIS-KARJALAN ALAOSASTON SÄÄNNÖT

Alaosaston nimi on Suomen Rottweileryhdistys ry:n Pohjois-Karjalan alaosasto ja sen kotipaikka on Joensuu

Pohjois-Karjalan alaosaston toiminta-alue käsittää Pohjois-Karjalan kennelpiirin alueen.

Alaosaston tarkoituksena on ylläpitää toiminta-alueellaan rottweiler-harrastusta ja ohjata jäseniään kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan oikein. Päämääräänsä alaosasto pyrkii järjestämällä kursseja, kokeita, harjoituksia ja näyttelyitä.

Alaosasto on Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 9.pykälän tarkoittama alaosasto.

Alaosaston jäsenet ovat alaosaston toiminta-alueella asuvat Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 6. pykälän mukaiset henkilöjäsenet. Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitus voi hyväksyä jäsenen kuulumisen vain pääyhdistykseen tai toiseen alaosastoon kuin tämä asuinpaikan mukaan kuuluisi.

Suomen Rottweileryhdistys ry tukee alaosastoa toimintamäärärahalla, jonka maksuperusteet ja – määrän päättää Suomen Rottweileryhdistys ry:n syyskokous.

Alaosaston toimintaa johtaa sen hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä (6) kuusi varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan alaosaston vuosikokouksessa. Hallituksesta on erovuorossa vuosittain puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä puolet varsinaisista jäsenistä, viimeksi mainitut ensikertaa arvalla ja sen jälkeen vuorollaan. Varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valitsee hallitus keskuudestaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

 Sihteeri voi olla hallituksen ulkopuoleltakin. Alaosaston nimen kirjoittavat ja laskut maksettaviksi hyväksyvät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajat voivat kuitenkin valtuuttaa rahastonhoitajan yksin nostamaan ja kuittaamaan pankkiin talletettuja alaosaston varoja.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Alaosaston vuosikokous pidetään helmikuun 15. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen järjestäytyminen
  – Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä 2 ääntenlaskijaa
  – Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa
 4. Asialistan hyväksyminen
 5. Toimintakertomuksen hyväksyminen
 6. Tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto
 7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 8. Toimintasuunnitelma
 9. Talousarvio
 10. Alaosaston toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 11. Alaosaston hallituksen puheenjohtajan valinta 
 12. Alaosaston hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 13. Muut asiat
  - Alaosaston jäsenten esittämät asiat
  - Palkitseminen

Alaosaston toimi- ja tilikautena ovat kalenterivuosi.

10§

Kutsu sekä varsinaisiin että ylimääräisiin alaosaston kokouksiin on hallituksen toimesta toimitettava kullekin jäsenelle postitse, sähköpostitse, yhdistyksen kotisivuilla ilmoitettuna tai julkaistava Rottweiler- lehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kutsu varsinaisiin alaosaston vuosikokouksiin on hallituksen toimesta julkaistava Suomen Rottweileryhdistys ry:n edeltävän vuoden lehdessä numero 6. Ylimääräisiin alaosaston yleiskokouksiin on lähetettävä kutsu viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta

11§

Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä. jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

12§

Alaosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja toimintakertomus on viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta toimitettava toiminnantarkastajille, joiden on annettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Alaosaston kokouksessa käsitellyt toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma sekä vuosikokouksen pöytäkirja on toimitettava Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitukselle helmikuun 28. päivään mennessä.

13§

Jos alaosaston toiminta päättyy, siirtyvät sen hallinnassa olevat varat ja omaisuus Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallintaan.

14§

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

                                                                                                           

Joensuussa 1.9.2013